Продукти

Иконата "Христос Лозата"

Иконата "Христос Лозата"

Правилно е тази икона да се нарича Христос Лозата, Христос Истинската Лоза, а не Вино на истината.loza1.jpg Истинската лоза е едно от символичните наименувания на Христос, което се основава на думите от Евангелието (Йоан.15: 1, 5).  Има няколко иконографски композиции, свързани с това наименование. В една от тях Христос, в образа на Пантократор, е заобиколен от лоза, в клонките на която са изобразени апостолите, а понякога - Богородица и Йоан Кръстител. В друг вариант виждаме как от Гроба Господен или от прободеното ребро на Христос израства лоза, грозд от която се спуска в ръцете Му. Христос изтисква от гроздето вино в чаша.

Лозата е символ на мъдростта (in vino veritas). А гроздът е атрибут на божественото плодородие и селското стопанство. Лозата символизира виното на живота, а оттам  и безсмъртие. Най-често тя се свързва с Дионис (Бакхус) и символизира жертвоприношение, защото виното се асоциира с кръв. Същият мотив се използва и в християнската иконография.

Наименуванието Христос Лозата се опира думите от Евангелието: " Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е лозарят.  " (Йоан.15: 1) "Аз съм лозата, вие сте пръчките ..." (Йоан.15: 5).Иконографията е разработена най-вероятно в гръцките манастири и представя Христос в образа на Вседържателя, заобиколен от лоза. Евангелието е открито на съответния пасаж (Йоан.15 1), в гръцките версии иконата е подписана "Αμπελος", което всъщност означава "лоза".

Цъфналият кръст е символично изображение, а не историческо. Има изображения, в които лозата израства от реброто на Христос и обвива кръста. А Христос изтисква в чаша вино от грозд и казва "Пийте всички от нея..."

Лозата е символ на плодородието и живота. Тя е Дървото на живота, а в някои традиции - дървото на познанието. Понякога е посветена на умиращите богове. Лоза с грозде символизира плодородие и страст, а дивата лоза - измама и предателство. В будизма сплетената лоза е символ на алчността и желанията, която трябва да се отрязва от корена. В християнството Христос е истинската лоза, а последователите му - нейните клонки (Йоан, 15). Тя символизира също Църквата и вярващите. Изобразена като Дървото на живота с гълъби, които почиват на нейните пръчки, лозата символизира душата, отдъхваща в Христос, духовното плодородие. Лозата с житни класове символизира Евхаристията. В Египет лозата е била посветена на Озирис. В гръко-римската традиция тя е символ главно на Дионис (Бакхус), посветена е и на Аполон. За евреите лозата символизира народа на Израел като Божии избранници, а когато е изобразена заедно със смоковницата – символ на мир и изобилие. В шумерско-семитската митология тя е посветена на Ваала и Тамуз и е атрибут на богинята на виното Гещинана.

Лозата не се споменава в Писанията до историята за Потопа, но след това, особено след изхода на израилтяните от Египет, често се използва като символичен образ за описание на техния живот и връзката им с Бог. Гроздето се е отглежда навсякъде в Палестина и са му обръщали голямо внимание. Законът, заедно с нивите и другото имущество, дава подробни инструкции и за лозарите. Добре гледаната лоза е символ на мира и благополучието. Господ Исус Христос нарича Себе си истинската лоза, а Неговите ученици - нейните клонки. Последният храм на Соломон, възстановен и украсен от Ирод, е имал над входа си огромно златно изображение на лозата.

От Йоан 15 

15:5 Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо. 
От Йоан 15 
15:1 Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е лозарят. 

Защо Христос нарича Себе си истинската лоза? Нима обикновените лозя не са истински? Тук прилагателното "истински" (αληθινός) има несъмнено значение "принадлежащ към висшия свят, но действащ сред хората в този свят, както подчинената на законите на органичния живот лоза", (Холцман). Господ иска да каже, че Неговото отношение към нас е по-добро (истинно), в сравнение с отношението на стъблото на лозата към нейните клонки.

 „Баща ми е лозарят”, т.е., както подсказва гръцката дума, използвана тук (ο γεωργός), не просто работник , а Стопанин. Той е насадил истинската лоза - Христос, като Го е изпратил на този свят.

Клонките на Христос-Лозата, това са всички вярващи или обърналите се в християнската вяра (тук Господ обръща поглед към по-далечно бъдеще.) Сред християните ще има мнозина, които са християни само по име, а вътрешно ще са далеч от Христос. Такива Бог откъсва от общение с Христос. Това откъсване става първоначално незабележимо, а след това се извършва и в Деня на Страшния съд. Напротив, Бог очиства добрите клонки, премахва от тях всичко, което разваля чистотата и вкуса на произведеното от лозята вино: това са така наречените воднисти клонки. По отношение на истинските християни, които трябва да носят само плодовете на добродетелта, Бог действа по същия начин. Той ги почиства, често чрез трудни изпитания (1 Пет. 1:6, 7) от всичко, което им пречи да вървят по пътя на духовното самоусъвършенстване.

Сн.1(горе) - „Христос Лозата”, икона от първата половина на 15-ти век. Работа на художника Ангелос от манастира Валсамонеро в Крит.

loza2.jpgСн.2 - В Новойерусалимския исторически, археологически и художествен музей се пази икона "Христос Истинската Лоза", работа на художник от  Западна Украйна от 1799. Видът й е малко по-различен. Христос е показан седнал полуобърнат на трона. Тялото му е покрито с капки кръв, загърнато с лентион и багреница, а на главата Му има венец от тръни. От прободеното Му ребро израства лоза, която се увива около фигурата и се спуска в ръцете на Спасителя. Той изстисква грозд в един потир, а вдясно от престола стои ангел, който го поддържа. Тази икона се опира на текста „Аз съм лозата, вие – пръчките” и има евхаристийно съдържание. Подчертава спасителния аспект от служението на Христос, Неговата изкупителна смърт на кръста. Този тип икона се е появил през XVI век в гръцките манастири, откъдето по-късно в XVII-XVIII в., преминава в стенописите на църковните притвори.

 

 

 

loza3.jpg

Сн.3 - Като прототип на този вид икона, буквално предаващ горните думи от Евангелието: "Аз съм лозата, вие - пръчките", може да бъде приета иконата от критската школа от втората половина на XV век, намираща се в манастира „Одигитрия” (Кенурджо, Крит). Иконата се нарича точно така: "Христос лозата” и представя Христос във вид на Пантократор, обграден от лозови клонки, върху които са разположени Богородица, Св. Йоан Предтеча и апостолите.

 

 

 

 

 

 

 

loza4.jpg

Сн.4 - Христос Истинската Лоза. Икона на стъкло , ХІХ век, Трансилвания.  В подножието на кръста, поставен под арка, стои Гробът Господен "под формата на каменно ложе”. Около него, върху избутания от входа гробницата камък, седи възкръсналият Христос. За облеклото му служи лентион, препасан на кръста. В ръцете Си Спасителят държи лоза, излизаща от Гроба. Христос изтисква от нея вино в потира.BGART-250.jpg


 

 

 

 

Меню

Търсене

Партньори